Provozní řád bazénu a wellness

Rozsah platnost a závaznost provozního řádu

Provozní řád slouží k zachování bezpečnosti, pořádku a čistoty bazénu a wellness (dále jen WELLNESS).

Provozní  řád  je závazný pro všechny návštěvníky WELLNESS. Po vstupu do WELLNESS je host  povinen řídit se ustanoveními provozního řádu a ostatními pravidly bezpečnosti provozu.

Při návštěvě WELLNESS skupinami a společenských akcí  ubytovaných hostů je za dodržování provozního řádu pověřena odpovědná osoba.

Oprávněnost vstupu do bazénu a wellness

WELLNESS je určený výhradně pro ubytované hosty v Ernesta Club Lipno a residenty Ernesta Club Lipno.

Z užívání WELLNESS jsou vyloučeny osoby s nakažlivými chorobami, otevřenými ranami  nebo kožními vyrážkami, duševně nemocní a osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Děti do 12 let věku mohou být  vpuštěny pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let..

Nárok na vstup do WELLNESS zaniká , je-li bazén přeplněný, uzavřený z provozních důvodů nebo je-li vyhrazen pro uzavřenou skupinu ubytovaných hostů.

Otevírací doba

Provozní doba je zveřejněna na nástěnce Ernesta Clubu Lipno ve vstupní hale a dále na dveřích č. 39 v 1. PP domu (hlavní vstupní dveře do prostoru WELLNESS)

Chování  návštěvníků WELLNESS

Každý host se má chovat tak, aby bylo zaručeno slušné a mravní chování, bezpečnost, klid, čistota a pořádek .

Ostatní hosté nesmí být rušeni či obtěžováni.

Zvláště je zakázáno:

-hlučet, zpívat, pískat a pouštět zvuková přehrávací zařízení

-znečišťovat  vodu v bazénu, šatny a ostatní prostory

-potápět jiné návštěvníky, strkat se nebo jinak obtěžovat

-házet míče či jiné předměty

-skákat do bazénu nebo ochlazovacího bazénku v sauně

-používat potápěčské ploutve a potápěcí přístroje

-brát  s sebou zvířata

-přinášet jídlo a nápoje

-žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách WELLNESS

-kouření ve všech prostorách WELLNESS

– přinášet zavazadla do bazénové haly

-vnášet skleněné a jiné rozbitné předměty

-ždímat plavky mimo sprchy

-vpouštět  neoprávněné  osoby do WELLNESS

Do bazénu se vstupuje a vystupuje pouze k tomu určených schůdcích , ty musí být udržovány stále volné.

Neplavci mohou používat pro ně vyhrazenou část bazénu. Za děti zodpovídá doprovázející osoba.

Zařízení a vybavení  je nutno používat ohleduplně, zjištěné závady neprodleně nahlaste v recepci.

V prostorách bazénu je možný vstup pouze ve vhodném oděvu. Vstup do WELLNESS je možný pouze bez obuvi.

Solnou jeskyni lze navštívit pouze v igelitových návlecích připravených obsluhou.

Sprchování

Každý host je povinen před vstupem do bazénu nebo ochlazovacího bazénku sauny  se osprchovat.

V prostoru bazénové haly se nesmí používat mýdlo nebo jiné mycí prostředky  a kartáče.

Koupací úbor

Pobyt v bazénu je možný pouze v koupacím úboru, který odpovídá zásadám slušného chování.

Děti do  2 roků věku musí mít koupací plínku.

Plavky se nesmí v bazénu prát a ždímat.

Zodpovědnost

Návštěvník zodpovídá provozovateli za každou jím způsobenou škodu.

Provozovatel nezodpovídá návštěvníkovi za škodu způsobenou třetí osobou.

Za škody vzniklé používáním zařízení zodpovídá provozovatel pouze  v  případě , prokáže-li se mu či jím pověřené zodpovědné osobě úmysl či hrubá nedbalost.

Odpovědnost provozovatele za donesené  věci  je vyloučená, to platí obzvlášť  u šatstva ,  peněz a jiných cenných věcí.

Způsobené škody se neprodleně hlásí personálu WELLNESS nebo na recepci Ernesta Clubu Lipno.

Návštěvníci se koupou na vlastní nebezpečí (bazén je užíván bez dozoru plavčíka) .

Porušování řádu

Návštěvníci  WELLNESS, kteří porušují uvedená pravidla nebo jednají  v rozporu s nařízením personálu WELLNESS anebo jinak porušují pořádek ,mohou být personálem z WELLNESS okamžitě vykázáni, v krajních případech i za asistence policie.

Vpuštění  neoprávněných osob do WELLNESS je pokutováno částkou 5.000 Kč.

Úklid prostorů WELLNESS

Úklid prostoru je prováděn v souladu se Směrnicí pro provoz WELLNESS.

Platnost provozního řádu

Tento provozní řád WELLNESS  ERNESTA CLUB Lipno vstupuje v platnost 1.1.2017