Ubytovací řád a storno podmínky

Podmínky a způsob ubytování – apartmány

1) Apartmány Ernesta Club Lipno (dále jen „Apartmany ECL“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci objektu na recepci bezprostředně po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2) Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinen ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

3) Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 16:00 hodin do 18:00 hodin. Do této doby pro klienta apartmán rezervován, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a recepce jej potvrdila.

4) Klient, který se ubytuje před 06:00 hodin, resp. trvá na ubytování před 12:00 hodin, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl s Apartmány ECL s klientem jinak.

5) Klient odhlásí svůj pobyt:

  • Nejpozději do 10:00 hodin

Do této doby apartmán uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní apartmán do 10.00 hod., může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Apartmán se považuje za uvolněný poté, co klient vynese z apartmánu všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Apartmány ECL si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a na úhradu případných škod, dodatkových služeb, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.

6) V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytován, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.

7) Apartmány ECL si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuto, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

8) Apartmány ECL poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty, a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ECL nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení.

9) Klient je povinen přizpůsobit svůj pobyt ve všech zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem. Apartmány ECL zakazuje vstupovat na okenní parapety, naklánět se, nahýbat se a přelézat přes zábradlí balkonů a teras.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

10) Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem, v den zahájení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním záloh poskytnutých ze strany klienta., pokud se recepce s klientem nedohodli jinak. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.

11) Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci.

12) Apartmány ECL si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu 50 % . Rezervace se stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet.

13) Apartmány ECL je oprávněn účtovat storno poplatky a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu písemně, elektronicky nebo telefonicky  dle storno podmínek viz ceník.

Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s hotelem . V případě, že tak neučiníte nebo se nedostavíte do ubytovacího zařízení, bude Vám účtován storno poplatek  viz platný ceník. Rezervační poplatek (byly-li účtován) je nevratný.

 

Odpovědnost ubytovacího zařízení a klienta

15) Apartmány ECL zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části ECL podle obecně závazných předpisů.

16) Apartmány ECL klienta seznámí s hodnotou inventáře apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovacího zařízení odpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu pro případ znehodnocení nebo poškození zařízení v apartmánu. V případě poškození nebo zničení majetku má ubytovatel právo na náhradu škody. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jakož i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a jimž pobyt  umožnil klient.

17) V případě škody na majetku způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení svého pobytu nebo na základě faktury vystavené do 14 dnů ode dne skončení pobytu klienta a splatné do 10 dnů od doručení klientovi za předpokladu, že se dohodne o takovýto způsob náhrady škody způsobené v apartmánu. Apartmány ECL je oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení (pokud nastane) spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

18) Apartmány ECL nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti. Apartmány ECL doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně uložené osobní věci. Apartmány ECL nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích třetím osobám. Apartmány ECL si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat náhradu případné škody, jež vznikne na majetku apartmánu provozem vozidla hosta.

19) Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Apartmány ECL doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá v apartmánu měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do místnosti a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře (včetně balkónových).

20) V apartmánu a ve společenských prostorách nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení Apartmány ECL přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení apartmánu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

21) V objektu Apartmány ECL a zvlášť v apartmánu není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holicí strojek, masážní strojek, fén atd.)  telefonů, osobních počítačů či tabletů.

22) Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření.

23) V Apartmány ECL je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Apartmány ECL je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jenž tento zákaz porušil, a to bez náhrady.

24) Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s terasou zavřít okno, zamknout dveře. Za ztrátu klíčů účtuje Apartmány ECL částku 300,-Kč za kus.

25) Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech. V apartmánových bytech při ukončení pobytu vynést odpadky do příslušného odpadkového kontejneru.

26) Apartmány ECL doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků věku bez dozoru dospělých, a to jak v apartmánu, tak i v ostatních společenských prostorách objektu.

27) V čase od 22.00 h do 06.00 h je klient povinen dodržovat noční klid.

28) Klient v prostorách nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

29) Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti  přijímá vedení objektu.

30) Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení objektu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Apartmány ECL má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit objekt. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly Apartmány ECL, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.

31) Se zaplacením rezervační zálohy za ubytování host přijímá ubytovací řád a tyto smluvní podmínky pro ubytování a je povinen dodržovat jejich ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

32) Host poskytující zařízení Apartmány ECL při realizaci ubytovací služby své osobní údaje souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti CORPORANA a.s ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2017