Podmínky zpracování osobních údajů

(„Podmínky“)

Použité pojmy

Správce dat: CORPORANA a.s., se sídlem Anny Letenské 17, 120 00 Praha 2 , IČ:25076001
Provozovna: Ernesta Club Lipno, 382 78 Lipno nad Vltavou č.p.50
(dále „Apartmánový komplex“)

Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele

Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Apartmánového komplexu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Apartmánový komplex se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Apartmánový komplex se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Apartmánový komplex povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  a) Manažer správy rezervací
  b) Manažer apartmánového komplexu
  c) Účetní (resp. firma zpracovávající účetnictví na základě samostatné smlouvy)
  d) Pracovník recepce
 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Apartmánovému komplexu. Apartmánový komplex ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  a) Účetní firma DEWA consult s.r.o., IČ: 49682717
 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Apartmánovým komplexem a daným zpracovatelem.

DPO, pověřenec

 1. Pověřencem Apartmánového komplexu je Weidenhofferová Stanislava (ernestaclublipno@centrum.cz). Apartmánový komplex zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících

 1. Apartmánový komplex má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je pension povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat Apartmánový komplex o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v rezervačním systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Apartmánový komplex smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Apartmánový komplex musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Apartmánový komplex se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Apartmánový komplex se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Apartmánového komplexu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  c) Apartmánový komplex zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  d) učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 3. Apartmánový komplex se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Apartmánovým komplexem stanoveném a odpovídajícím pokynům Apartmánového komplexu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Apartmánového komplexu.

Kamerový systém

 1. Apartmánový komplex nevyužívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém.

Datum poslední aktualizace 20.5.2018