Provozní řád bazénu a wellness

Rozsah, platnost a závaznost provozního řádu

Provozní řád slouží k zachování bezpečnosti, pořádku a čistoty bazénu a wellness (dále jen WELLNESS).

Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky WELLNESS-výhradně členy spolku Ernesta Club Lipno, z.s. (dále jen „ECL“). Po vstupu do WELLNESS je člen povinen řídit se ustanoveními provozního řádu a ostatními pravidly bezpečnosti provozu.

Při návštěvě WELLNESS skupinami při společných akcích ubytovaných členů musí být za dodržování provozního řádu pověřena odpovědná osoba.

Oprávněnost vstupu do bazénu a wellness

WELLNESS je určen výhradně pro řádné, přidružené a přechodné členy spolku „ECL“.

Z užívání WELLNESS jsou z hygienických důvodů vyloučeny osoby s nakažlivými chorobami, otevřenými ranami nebo kožními vyrážkami, duševně nemocní bez doprovodu a osoby pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Děti do 12 let věku mohou být vpuštěny pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18 let.

Nárok na vstup do WELLNESS zaniká, je-li bazén přeplněný, uzavřený z provozních důvodů nebo je-li vyhrazen pro uzavřenou skupinu ubytovaných hostů.

Otevírací doba

Provozní doba je zveřejněna na nástěnce Ernesta Clubu Lipno, z.s. ve vstupní hale a dále na dveřích č. 39 v 1. podlaží domu (hlavní vstupní dveře do prostoru WELLNESS).

Chování návštěvníků WELLNESS

Každý návštěvník si má počínat tak, aby bylo zaručeno slušné a mravné chování, bezpečnost, klid, čistota a pořádek.

Ostatní návštěvníci nesmí být rušeni či obtěžováni.

Zvláště je zakázáno:

 • chovat se hlučně, zpívat, pískat a pouštět zvuková přehrávací zařízení
 • jakkoli znečišťovat vodu v bazénu, šatny a ostatní prostory
 • potápět jiné návštěvníky, strkat se nebo jinak obtěžovat
 • házet míče či jiné předměty
 • skákat do bazénu nebo ochlazovacího bazénku v sauně
 • používat potápěčské ploutve a potápěcí přístroje
 • brát s sebou zvířata
 • přinášet jídlo a nápoje
 • žvýkat a odhazovat žvýkačky ve všech prostorách WELLNESS
 • kouřit ve všech prostorách WELLNESS
 • přinášet zavazadla do bazénové haly
 • vnášet skleněné a jiné rozbitné předměty
 • ždímat plavky mimo sprchy
 • vpouštět neoprávněné osoby do WELLNESS

Do bazénu se vstupuje a vystupuje pouze k tomu určených schůdcích, ty musí být udržovány stále volné.

Neplavci mohou používat pro ně vyhrazenou část bazénu. Za děti zodpovídá doprovázející osoba (hloubka v bazénu je od 0,90m do 1,50m)..

Zařízení a vybavení je nutno používat ohleduplně, zjištěné závady je neprodleně třeba nahlásit v recepci.

V prostorách bazénu je možný vstup pouze ve vhodném oděvu. Vstup do WELLNESS je možný pouze bez obuvi používané i mimo tyto prostory.

Solnou jeskyni lze navštívit pouze v igelitových návlecích připravených obsluhou.

Sprchování

Každý návštěvník je povinen se před vstupem do bazénu nebo ochlazovacího bazénku sauny   osprchovat.

V prostoru bazénové haly se nesmí používat mýdlo nebo jiné mycí prostředky a kartáče.

Koupací úbor

Pobyt v bazénu je možný pouze v koupacím úboru, který odpovídá zásadám slušného chování.

Děti do 2 roků věku musí mít koupací plínku.

Plavky se nesmí v bazénu prát a ždímat.

Zodpovědnost

Návštěvník zodpovídá provozovateli za každou jím způsobenou škodu.

Provozovatel nezodpovídá návštěvníkovi za škodu způsobenou třetí osobou.

Za škody vzniklé používáním zařízení zodpovídá provozovatel pouze v případě, prokáže-li se mu či jím pověřené zodpovědné osobě úmysl či hrubá nedbalost.

Odpovědnost provozovatele za donesené věci je vyloučena, to platí obzvlášť u šatstva, peněz a jiných cenných věcí.

Způsobené škody se neprodleně hlásí personálu WELLNESS nebo na recepci „Apartmány ECL“.

Návštěvníci se koupou na vlastní nebezpečí (bazén je užíván bez dozoru plavčíka.

Důsledky porušování řádu

Návštěvníci WELLNESS, kteří porušují výše uvedená pravidla nebo jednají v rozporu s pokyny personálu WELLNESS anebo jinak narušují pořádek, mohou být personálem z WELLNESS vykázáni, v krajních případech i za asistence policie.

Vědomé vpuštění neoprávněných osob do WELLNESS může mít za následek neumožnění dalšího využívání wellness.

Úklid prostoru WELLNESS

Úklid prostoru zajišťuje provozovatel, Ernesta Club Lipno, z.s. a je prováděn v souladu s všeobecně platnými směrnicemi pro provoz WELLNESS.

Platnost provozního řádu

Tento provozní řád pro užívání wellness Ernesta Clubu Lipno, z.s. platí od 1.1.2020.