Ubytovací řád a storno podmínky

Podmínky a způsob ubytování – apartmány

1) Ubytovací zařízení Apartmány Ernesta Club Lipno (dále jen „Apartmány ECL“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem bezprostředně po příjezdu předloží k nahlédnutí zaměstnanci recepce svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, jde-li o cizince, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2) Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinen ve smyslu platného znění zákona o pobytu cizinců na území ČR vyplnit a odevzdat na recepci „Přihlašovací tiskopis cizince“, který obdrží od pracovníka recepce. Všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.

3) Na základě objednaného ubytování se klient může v den příjezdu ubytovat v době od 15:00h do 18:00h. Do této doby je pro klienta apartmán rezervován, pokud v objednávce nebyl uveden jiný požadavek, který recepce „Apartmány ECL“ potvrdila.

4) Klient, který se ubytuje v době před 6:00h, resp. trvá na ubytování v čase před 12:00h, je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl s „Apartmány ECL“ jinak.

5) Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00h. Do této doby apartmán uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní apartmán do 10.00h, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za celý následující den. Apartmán se považuje za uvolněný poté, co klient vynese z apartmánu všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému pracovníkovi oznámí, že se odhlašuje z ubytování. „Apartmány ECL“ si vyhrazuje právo provést kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a požadovat náhradu případných škod, případně poskytnutých dodatkových služeb, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.

6) V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytován, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů není možné.

7) „Apartmány ECL“ si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuto, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

8) „Apartmány ECL“ poskytne svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty, a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis či provozní řád. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem „Apartmány ECL“ nejpozději v den skončení pobytu. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci ubytovacího zařízení.

9) Klient je povinen přizpůsobit svůj pobyt ve všech zařízeních a provozech „Apartmány ECL“ svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem. V ubytovacím zařízení „Apartmány ECL“ se zakazuje vstupovat na okenní parapety, naklánět se, nahýbat se a přelézat přes zábradlí balkonů a teras.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

10) Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem v den zahájení pobytu, a to na základě předložení vyúčtování, resp. faktury zohledňující i odpočet záloh dříve poskytnutých ze strany klienta. Faktura je splatná při jejím předložení klientovi.

11) Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci.

12) „Apartmány ECL“ si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci zálohu odpovídající 50 % z ceny sjednaných služeb. Rezervace se stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na jeho účet.

13) „Apartmány ECL“ je oprávněn účtovat storno poplatky a na jejich zaplacení použít i složenou zálohu v případě, že klient zruší svou rezervaci pobytu, a to písemně či elektronicky. Postupováno bude podle storno podmínek-viz Ceník.

Zrušení rezervace musí být komunikováno přímo s ubytovacím zařízením (nikoli s případným zprostředkovatelem). V případě nedodržení této zásady nebo nedojde-li k nástupu ubytování bez jakéhokoli oznámení, bude rovněž účtován storno poplatek-viz Ceník. Rezervační poplatek (byl-li zaplacen) je nevratný.

 Odpovědnost ubytovacího zařízení a klienta

15) „Apartmány ECL“ zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části podle obecně závazných předpisů.

16) Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovacího zařízení odpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. Je v zájmu klienta informovat se o jejich obsahu pro případ znehodnocení nebo poškození zařízení v apartmánu. V případě poškození nebo zničení majetku má ubytovatel právo na náhradu škody. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jakož i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se vyskytnou v prostorách ubytovacího zařízení a jimž přístup umožnil klient.

17) V případě škody na majetku způsobené klientem je tento povinen poskytnout ubytovateli přiměřenou náhradu této škody, a to nejpozději v den skončení svého pobytu, nebo ve složitějších případech a po dohodě na základě faktury vystavené do 14 dnů ode dne skončení pobytu klienta. Splatnost takovéto faktury se sjednává na 10 dnů od jejího doručení klientovi. „Apartmány ECL“ je oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení (pokud nastane) spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

18) „Apartmány ECL“ nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti komplexu. „Apartmány ECL“ doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení vozidla. Rovněž doporučuje nenechávat v autě volně uložené osobní věci. „Apartmány ECL“ nenese odpovědnost za škody způsobené hostem na parkovištích třetím osobám. „Apartmány ECL“ si vyhrazuje právo vyúčtovat a požadovat náhradu případné škody, jež by vznikla na majetku-apartmánového objektu či jiného zařízení-provozem vozidla užívaného klientem.

19) Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. „Apartmány ECL“ doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá v apartmánu, měl uzamčené vchodové dveře a předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod jejich vstupu do místnosti. Při jakýchkoliv pochybnostech by měl bezodkladně kontaktovat recepci. Před odchodem z pokoje se doporučuje řádně zkontrolovat, zda jsou zavřená okna a dveře (včetně balkónových).

20) V apartmánu a ve společných prostorách nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení „Apartmány ECL“ přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení apartmánu a vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo do jiné instalace.

21) V objektu „Apartmány ECL“ a zvlášť v apartmánu není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holicí strojek, masážní strojek, fén atd.), telefonů, osobních počítačů či tabletů.

22) Ve všech prostorách platí přísný zákaz kouření.

23) V „Apartmány ECL“ je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. „Apartmány ECL“ je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jenž tento zákaz porušil, a to bez náhrady.

24) Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s terasou zavřít okno, zamknout dveře včetně balkónových. Za ztrátu klíče účtuje „Apartmány ECL“ částku 300 Kč za kus.

25) Odpadky jsou klienti povinni odkládat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech a z apartmánů při ukončení pobytu vynést odpadky do příslušného odpadkového kontejneru.

26) Po skončení pobytu je klient povinen v apartmánu zanechat kuchyňské nádobí umyté.

27) „Apartmány ECL“ doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků věku bez dozoru dospělých, a to jak v apartmánu, tak i v ostatních společných prostorách objektu.

28) V čase od 22.00h do 6.00h je klient povinen dodržovat noční klid.

29) Klient v prostorách celého areálu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

30) Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení ubytovacího zařízení.

31) Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V opačném případě má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. „Apartmány ECL“ má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit objekt.

32) Spolu se zaplacením rezervační zálohy za ubytování klient přijímá ustanovení tohoto ubytovacího řádu a tyto smluvní podmínky pro ubytování, prohlašuje, že se s nimi seznámil a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.

33) Host poskytující zařízení „Apartmány ECL“ při nástupu ubytování své osobní údaje souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve společnosti CORPORANA a.s. ve smyslu platných zákonů o GDPR.

Ubytovací řád je platný od 1.1.2020.